Libregram Rapor Türleri|Süreçler|Kavramlar


Rapor Türleri

 • Şirket Değerleme Raporu
 • Marka Değerleme Raporu
 • Varlık Değerleme Raporu
 • E-Ticaret İşletme Değerleme Raporu
 • Sektör Analizi Raporu
 • Fikri Mülkiyet Değerleme Raporu
 • Marina / Yat Limanı Değerleme Raporu
 • Otel Değerleme Raporu
 • Akaryakıt İstasyonu Değerleme Raporu
 • AVM Değerleme Raporu
 • Proje Performansı Değerlendirme Raporu
 • Gelir Getiren Mülkler Değerleme Raporu
 • Ekipman Değerleme Raporu
 • Taşınmaz Değerleme Raporu
 • Yatırım Fizibilite Raporu
 • Sektör Analizi Raporu

Süreçler

 • Ön görüşme
 • İşin tanımı ve kapsamı
 • Teklifin sunulması
 • Teklifin başlatılması
 • Uzmana atama yapılması
 • Uzman tarafından bilgi ve belge talebi
 • Verilerin incelenmesi ve işlenmesi
 • Bilgilerin tamamlanması ve planlama
 • 1. Ziyaret: Uzman ekip ve taraflarca toplantı/yerinde inceleme / tespitler
 • Taslak Rapor süreci
 • 2. Ziyaret: Uzman ekip ve taraflarca müzakere toplantısı
 • Nihai Rapor süreci
 • 3.Ziyaret: Uzman ekip tarafından sunum yapılması
 • Nihai Rapor teslimi

Değerleme Tanım ve İlkeler

Değer: bir varlığın değişimi sırasında ortaya çıkan para cinsinden tutarı veya yükümlülüğün ifası amacıyla katlanılan bedeli ifade eder.
Gerçeğe Uygun Değer: Gerçeğe uygun değer, karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır.
İngilizcede “fair value” olarak kullanılan kavram Türkçede “ gerçeğe uygun değer” ya da “makul değer” olarak kullanılmaktadır.
Gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde; a) Piyasa fiyatı kullanılır. b) Piyasa fiyatına ulaşılamaması durumunda, benzer kalemlerin piyasa fiyatı (Emsal / Çarpan) üzerinden hesaplanır. c) veya finansal analizler (Gelir / İNAA) sonucu hesaplanır. Değerleme: Bir varlığın; belli bir tarihteki muhtemel değerinin, bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere ve verilere dayanarak belirlenmesidir.

Değerleme İlkeleri

Uzmanlarımız; mesleki, etik ve davranış kurallarına uymayı taahhüt eder. Ulasal ve ulaslarası firmalara hizmet vermiş olup, kurumsal uygulamalar benimsenmiştir.
→ Bağımsız ve tarafsızlık
→ Sorumluluk
→ Mesleki özen ve titizlik
→ Sır saklama
→ Çıkar çatışmasına sebep olmamak
→ Yetkinlik
→ Standartlara bağlılık
Değer; “değer” sözcüğü “Pazar (piyasa) değeri”, “kullanım değeri”, “yatırım değeri”, “faal işletme değeri”, “sigortalanabilir değer”, “vergi değeri”, “kurtarılabilir değer”, “tasfiye veya zorunlu satış değeri”, “özel değer” ve “ipotek teminatlı kredi değeri” gibi çeşitli şekillerde ifade edilebilmektedir.

Örnek / Değerleme Sonuçları