Libregram Standartlar|Finansal Modeller|Raporlama

Standartlar

Uluslararası Değerleme Standartları

İyi Uygulama Kılavuzları

Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: VII, No: 45)
Finansal Raporlama için Değerleme ‘1.1
Bu Uygulama’nın amacı, işletmelerin mali tabloları nda ve ilgili hesaplarında kullanılmak üzere hazırlanmış değerlemelerde uygulanan ilkeleri açıklamaktır. Bu nitelikte iş alan Değerleme Uzmanlarının Uluslararası Muhasebe Standartları ile ilgili muhasebe kavram ve ilkelerini bilmeleri gerekir.’

Finansal Modeller

Her bir raporlama /işletme türüne göre, finansal model geliştirilmiştir. Şirket değerlemesinde; karlılıktan kaynaklanan nakit akımı oluşurken, marka değerlemesinde; fiyat primi ve isim hakkından kaynaklanan nakit akımı oluşmaktadır.

Finansal Değerleme Yaklaşımları: Varlık | Piyasa | Gelir

Fizibilite Analizlerinde; İNAA, IRR (İVO), KE, NBD gibi sonuçlar ortak tabloda değerlendirilmektedir.

Proje Değerlendirme çalışmalarında; projenin başından teslimine kadar olan periyodik / fiziki incelemeler, dönemsel piyasa verilerini kapsayacak şekilde finansal modeller ile bütünleştirilmiştir.

Raporlama

Libregram Software | Valuation by Business Model Geliştirilen finansal modeller yazılım içine aktarılarak, genel kabul görmüş raporlama formatları ile bütünleştirilmiştir. Yazılım üzerinden veri girişi sağlanmasının yanında HTML|WORD|PDF formatında raporlama yapılabilmektedir. Yazılıma girilen veriler tablo ve grafiklere sorunsuz olarak ve hızlı şekilde dönüştürülebilmektedir. Böylelikle daha kolay kalibre edilen raporun teknik hataları da minimize edilmektedir.

Proje Değerlendirme Yaklaşımı

Proje Geliştirici/Yüklenici

Daha önce geliştirilen projeler, tamamlanma/süre ve memnuniyet performansları...
Projeksiyonel riskler (Proje özelliği, konum, fiyatlama, isimlendirme, ekonomik, politik, hukuki)...
Sektörel uygulamalar ve beklentiler...

Proje

Projenin teknik ve mimari özellikleri, yasal mevzuatlara uyumu, tamamlanana kadar etap/dönemsel imalat süreçleri, operasyonel etkinlik...
Lansman sonrası satış-fiyat hareketleri...
Operasyonel ve piyasa riskleri, ekonomik gelişmeler ve volatilite...

Yatırımcı

Planlanan süreler dahilinde tamamlanma / teslimat, lansman-teslimata kadar oluşan prim, diğer finansal araçlarla karşılaştırma, yatırımın karlılığı ve yatırımcı memnuniyet (beklenen inşai kalite, kazanç, oluşan kiralama-satış kolaylığı) performansı...

Örnek / Değerleme Sonuçları